Alia vs Rajnikant

Rajnikant vs Alia.

Question to both in a competition.

What is half of 8?

Rajni: 4

Alia: Depend karta hai ….

agar horizontally half karo to ”0” or vertically karo to ”3”

?? Rajnikant still unconcious…!!!
000

Bookmark the page http://www.droutinelife.com/ for the latest jokes

Leave a Reply